CS 1.6 Ýüklemek Counter-Strike 1.6 Download Counter-Strike 1.6 Download / Play and Download CS 1.6 for Free

CS 1.6 Ýüklemek

CS 1.6 Ýüklemek

CS 1.6 Ýüklemek

Gowy FPS gowy görýän bolsaňyz we bu ýere CS 1.6 ýüklemäge gelen bolsaňyz CS 1.6 ýüklemek barada eşiden bolsaňyz gerek. Häzirki zaman multiplayer oýunlarynyň köpüsinde-de şuňa meňzeş maksat bar: duşman güýçlerini ýok etmek, ýöne CS ýaly deňsiz-taýsyz däl.

Häzirki zaman oýunçysy bolsaňyz, onda siz eýýäm CS: Global Offensive oýnansyňyz (çünki şu günler oýny Mugt Steam-da alyp bilersiňiz) – 2013-nji ýylda çykan CStrike-yň iň täze görnüşi örän çalt meşhurlyga eýe boldy.

CS 1.6 Umumy görnüş

CS 1.6 Ýüklemek – çalt tizlikli we amallar bilen dolup-daşan oýun bilen birinji adamlyk atyşygyň oýuny. Terrora we terrorçylyga garşy usullary, şol sanda tussaglary halas etmek we bomba lary öçürmek boýunça birnäçe missionerler bar.

Duşmanlary öldürmek nagt pul sylaglaryny gazanýar, ýeňiş gazanmak bolsa oýunda has köp pul gazanýar. Toparyň agzasy toparyň galan bölegi bilen hyzmatdaşlyk etmese, toparyň başga bir toparynyň ýoldaşynyň janyna kast etmek jezalandyrylýar.

 CS 1.6 ýüklemede oýunçylar dürli oýun modlaryndan saýlap bilerler, olaryň her biriniň artykmaçlyklary bar. Glicko reýtinginde oýunçylaryň ussatlyk dereje bellenilýär. Oýunçylar şol bir derejede we oňa garşy bäsleşýär.

Bäsdeşlik usullarynda dostlukly ody tutaşdyrýarlar, Deathmatch we Tötänleýin usullar bolsa beýle etmeýär. Her gezek oýunçylar çykyşlaryna görä oýundaky pul gazanýarlar. Olar bu walýutany soňky roundlarda has güýçli ýarag satyn almak üçin ulanyp bilerler.

 //csdownload.net cs 1.6 non-buhar ýükläp bilersiňiz. Buhar däl CS 1.6 ýüklemek gönümel. Oýun faýllaryny ýükläp, olary ýerleşdirmek üçin diňe etmeli. Soňra gurnamakdan soň internetde dostlaryňyz bilen oýnap bilersiňiz.

CS 1.6 Buhar däl ýüklemek

CS 1.6 ýüklemek aňsat, mugt we //csdownload.net bilen howpsuz. Birnäçe täsirli aýratynlyklar, şol sanda gyzyl çyzyk siziň lezzet almak üçin CS 1.6 Ýüklemegiň bu görnüşine goşuldy.

Bu Counter-Strike bilen onuň öňbaşçysynyň arasyndaky esasy tapawut reňk meýilnamasy we alan terbiýesi bolup durýar. Oýunçylar, ýaraglar we karta tekstilleri babatda iki oýunyň arasynda tapawut ýok.

Şoňa görä-de, oýun CS 1.6 ýükleme asyl nusgasyndan ýadaýanlary özüne çeker , ýöne şonda-da klassyky oýuny almak islär. Oýuny mümkin boldugyndan ajaýyp edip görkezmek üçin //csdownload.net oýuny kämilleşdirmek üçin oýun menýusyny doly täzeden işläp düzdi.

Oýuna başlanyňda çalýan uly aýdym-saz track bar. Men siziň bu oýun bilen şatlanjakdygyňyza güwä geçip barýardym. Täze oýun başlatmak we islän kartaňyzy saýlamak ýeke oýunçy tejribesini gowy görýän bolsaňyz zerurdyr.

Multiplayer bilen online oýnamagy saýlasaňyz, brauzerde “find servers” seçgisini saýlap ýa-da “random server” basmak arkaly dessine baglanyp bilersiňiz.

 //csdownload.net berýän zadydyr: CS 1.6 ýüklemesiniň uly, durnukly, doly täzelenen we goralýan görnüşi. CStrike 60-dan gowrak dürli neşirleri hödürleýär, olaryň her biri islendik zerurlyk üçin birinji derejeli tejribäni hödürleýär.

Galyberse-de, her aý täze terjimeler çykarylýar. Şonuň üçin olaryň hemmesini synamaga ýeterlik wagtyňyz bolsa-da, haýyş edýäris, ýene-de bir gezek gaýdyp geliň. Iň gowusy, CS 1.6 ýüklemäni buharsyz ýükleseňiz-de, hiç bir wirus barada alada etmek hökman däl

CS 1.6 indirme – Wikipediýa

 CS 1.6 1999-njy ýylda Walve tarapyndan Half-Life seriýalynyň üýtgedilmegi hökmünde taýýarlanyldy we ilkibaşda çykaryldy. Ol oýunçylar toplumynda CS we Half-Life: Counter Strike hem diýilýär. Bu Counterstrike seriýalynyň ilkinji oýunydyr. Bu oýun 2000-nji ýyla çenli Windows ulanyjylary üçin elýeterli boldy. Şeýle hem gurluşykçylar beýleki operasion sistemalar üçin asyl oýunyň dürli remakeslerini we görnüşlerini başlatdylar.

Counter-Strike 1.6 oýuny üçin ýönekeýleşdirilen kompýuter iňňesi tablisasyny hödürleýäris:

COUNTER STRIKE 1.6 Iň pes sistema talaplary:

 • Merkezi işleýiş bölümi – CPU: Intel Pentium 4 prosessory (3,0 GHz ýa-da ondan hem gowy)
 • Cpu sagadyň tizligi: 1.7 GHz
 • Tötänleýin girýän ýat – RAM: 512 MB
 • Operasion sistema – OS: Windows 7 (32/64-bit)/Vista/XP
 • Kompýutergrafiki kart – WIDEO KART: DirectX 8.1 derejeli Grafika karty
 • Piksel AÝDYJY: 1.4
 • WERTEX KÖLEGESI: 1.4
 • SES KARTOÇKASY: Hawa
 • DISKIŇ BOŞ ÝERI: 4.6 GB
 • BAGYŞLANAN WIDEO RAM: 64 MB

CS 1.6 oýuny Maslahat berilýän sistema talaplary:

 • Merkezi işleýiş bölümi – CPU: Pentium 4 prosessory (3,0 GHz ýa-da ondan hem gowy)
 • Cpu sagadyň tizligi: 3.0 GHz
 • Tötänleýin-girýän ýat – RAM: 1 GB
 • Operasion sistema – OS: Windows 7 (32/64-bit)/Vista/XP
 • Kompýuteriň grafika karty – WIDEO KART: DirectX 9 derejeli Grafika karty
 • Piksel AÝDYJY: 2.0
 • WERTEX SHADER: 2.0
 • SES KARTOÇKASY: Hawa
 • DISKIŇ BOŞ ÝERI: 4.6 GB
 • BAGYŞLANAN WIDEO RAM: 128 MB

 CS 1.6 nädip ýüklemeli we ýerleşdirmeli?

Aýdaly , siz CS 1.6 ýüklemek isleseňiz-de, şol wiruslaryň we parahor faýllaryň ählisi sebäpli ony üçünji taraplaryň saýtlaryndan ýüklemekden gorkýarsyňyz. Oýunyň gerekli talaplary barada bilmek örän wajypdyr, sebäbi kompýuteriň ylgap bilmeýän oýunyny ýükläp wagtyny biderek harçlamak isleýänler. Windows Operasion sistemanyň ähli köne we täze görnüşleri üçin elýeterlidir.

Bu makala gizlinlik meseleleri barada alada etmän ygtybarly çeşmeden CS 1.6 ýüklemek barada bilmeli zatlaryňyzyň ählisini özeninde özeninde özenini jemläp dir. Doly ýükleme we gurnama görkezijisi bilen birlikde näme üçin ýüklemeliwe oýnamalydygyny hem öwrenersiňiz.

 Cs 1.6 degýärmi?

Oýunçylaryň ony henizem gözlemeginiň iň uly sebäbi mugt oýundyr. Hiç ýerde ýekeje puly hem harçlamak hökman däl. CS 1.6 ýüklemek barada soňky maglumatlara görä, her gün on iki müňden gowrak oýunçy oýnaýar.

Özüni uly san ýaly duýmaýar, ýöne ýigrimi ýyla golaý ýaşly oýun üçin bu uly zat. Oýun modlary babatda örän dürli-dürli, sebäbi siziň köp oýunçy kategoriýasynda bomba öçürýän, tussaglary halas edýän we VIP-niň adam öldürmek missionerleri bar.

Öňki oýunlary söýýänler üçin CS 1.6 arzuwy amala aşýar, sebäbi ol retro görnüşli häzirki zaman ýaraglarynyň hakyky utgaşdyrylmagydyr. Bu ýönekeý oýun. Şu günler oýunçylar ýönekeýligi hemme zatdan gowy görýärler . CS ýüklemek ýönekeý, ýöne şol bir wagtyň özünde lezzetli, sebäbi her gezek gireniňizde täze kynçylyk garaşýar.

Siz birmeňzeş adamlar bilen oýnamak ýa-da serweriňizi döretmek üçin serwerlere goşulyp, dostlaryňyza olary serweriňize goşmak we olar bilen eginme-egin söweşmek üçin çakylyk iberip bilersiňiz. Oýunda dürli köne we täze kartalar, şol sanda Nuke, Train, Inferno we ş.m. elýeterlidir , taýýarlaýjylaryň bolsa kartalaryny döretmek mümkinçiligi bar sandbox mode.

Olar öz ýaradylyşyny CS 1,6 ýükleme toplumy bilen paýlaşyp, olardan gözden geçirmeleri alyp ýa-da diňe dostlary bilen ýapyk serwerde oýnap bilerler.

 CS 1.6 Nädip Ýerleşdirmeli?

Birinji ädim oýuny internetden CS 1.6 ýüklemekdir, ýöne wezipli saýtlar köp. Bu işde ilkinji ädim – oýun faýlyny internetdäki howpsuz web-saýtda tapmakdyr.

Faýly ýüklänsoň , ony ähli faýllary we haltalary açmak üçin aç. Ony dolandyrmak üçin CS 1.6 gurnamak faýlyna iki gezek basyň. Saýlaw yklymlary gaýd etmek üçin islän ýerini saýla. Next düwmesine basyň we faýly doly ýerleşdirmek üçin biraz garaşyň. Oýundan lezzet alyp başlamak üçin gurnamagy tamamlap, öý ekranyndan simwola iki gezek basyň.

 CS 1.6 hakynda

2004-nji ýylda CS 1.6 ýükleme çykarylanda, bu Counter-Strike atlarynyň täzelenmegi üçin gutarnykly adyň üýtgemegi boldy. Ýöne köp adamlaryň düşünmeýän zady şu günki CS 1.6 asyl nusgadaky çykarylyşdan örän tapawutlanýar!

Oýnalýa:

Oýunçy bu döwürde CT Galkanyny (riot galkany) hem goşup bilýär. Aztek, Airstrip, Inferno täze çemçeler berlipdir. Köne mekdepleriň dürli görnüşleriniň oýunçylary oýunlary has-da lezzetli edýän giň ekranly moduny tapmakdan şatlyk tapdylar!

CS 1.6-daky Bombany (C4) defuşdirmek/bombalamak üçin täze fraglar asyl beta görnüşi bilen tapawutlanypdyr we bu bölegi oýunçylaryň köpüsi (şol sanda menem!) gyzykly bolupdyr! serwer taraply düzmeler bilen.

Ilkinji ýükleme cs 1.6 hem täze çeşme motory arkaly täzeden işlenilip, kämilleşdirildi. Netijede , oýunçylaryň köpüsi oýunyň 1,6 görnüşine wepaly galdylar. Şonuň üçin biz täze Counter-Strike: Source-a geçip bilmeris.

Özleşdirilmegi: Walve Corporation, Turtle Rock Studios. Walve ilkibaşda 2003-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda beta wersiýasy hökmünde “CS 1.6” upgrade çap edende oňa “CS 1.6 Beta” diýip at berdiler.