Tag: CS 1.6 Ýüklemek

CS 1.6 Ýüklemek Gowy FPS gowy görýän bolsaňyz we bu ýere CS 1.6 ýüklemäge gelen bolsaňyz CS 1.6 ýüklemek barada eşiden bolsaňyz gerek. Häzirki zaman multiplayer oýunlarynyň köpüsinde-de şuňa meňzeş maksat bar: duşman güýçlerini ýok etmek, ýöne CS ýaly deňsiz-taýsyz däl. Häzirki zaman oýunçysy bolsaňyz, onda siz eýýäm CS: Global Offensive oýnansyňyz (çünki şu günler…